EXPO NEWS

Τη δραστηριότητα της ΑΝΑΚΕΜ αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον κλάδο της οικοδομής και των κατασκευών, παρουσιάζει ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, κ. Ηλίας Δημητριάδης, απαντώντας στις ερωτήσεις του ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO Newsletter. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι υποχρεώσεις των ιδιωτών και των εργολάβων για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ενώ επισημαίνεται ότι το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει περισσότερες από 190 μονάδες ανακύκλωσης σε όλη την χώρα, καλύπτοντας 13 Περιφέρειες και 60 Περιφερειακές Ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ συμμετέχει στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ με στόχο την καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων  στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων, για τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ και την ανάγκη επίτευξης των στόχων για την πρόληψη, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών με σκοπό την επανάχρησή τους.

Ποια είναι η ΑΝΑΚΕΜ και ποια είναι η δραστηριότητά της; Ποιες υπηρεσίες προσφέρει στον κλάδο της οικοδομής και των κατασκευών;

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Σκοπός μας είναι η συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, η τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Υποστηρίζει δημόσιους φορείς και οργανισμούς, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και τους ενημερώνουμε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων τους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργολάβων ιδιωτικών και δημόσιων έργων σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων;

Τα ΑΕΚΚ οφείλει κάθε υπόχρεος, όπως οι κατασκευαστές ιδιωτικών και δημόσιων έργων, οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι ΔΕΥΑ, οι επιχειρήσεις και Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, να τα διαχειρίζεται με βάση την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και τον  Ν. 4819/2021. Τα ΑΕΚΚ απαγορεύεται να διατίθενται στο ΧΥΤΑ, αλλά πρέπει να οδηγούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας που συνεργάζονται με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

Σε ποιες περιφέρειες και νομούς είστε παρόντες; Με ποιες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ συνεργάζεστε;

Το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., περιλαμβάνει περισσότερες από 190 μονάδες ανακύκλωσης σε όλη την χώρα, καλύπτοντας 13 Περιφέρειες και 60 Περιφερειακές Ενότητες. Το ΣΣΕΔ αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες. Επικαιροποιημένα στοιχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας  www.anakem.gr

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός ιδιώτη που πραγματοποιεί μια ανακαίνιση ή υλοποιεί ένα οικοδομικό έργο; Ποιο είναι το κόστος της διαχείρισης των μπαζών από κατασκευή ή κατεδάφιση;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο παραγωγός των ΑΕΚΚ πριν την έκδοση της άδειας ή την έγκριση εργασίας θα πρέπει να συμβληθεί με ένα εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Στη φάση υλοποίησης του έργου όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ μεταφέρονται στην μονάδα ανακύκλωσης που συνεργάζεται με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ και εξυπηρετεί το έργο. Η μεταφορά των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής – μεταφοράς, από τις οποίες ο παραγωγός μπορείς να προμηθευτεί ειδικό κάδο ή κοντέινερ εφόσον απαιτείται. Η μονάδα επεξεργασίας που υποδέχεται τα απόβλητα ζυγίζει την ποσότητα και εκδίδει τα σχετικά παρακρατικά.

Μετά την παράδοση στην μονάδα ανακύκλωσης του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την εξόφληση του/των εκδοθέντος/ων τιμολογίου/ων, ο παραγωγός λαμβάνει την τελική βεβαίωση παραλαβής από το ΣΣΕΔ προκείμενου να την προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία.

Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες αντιπροσωπεύει ένα αμελητέο ποσοστό στο συνολικό κόστος των εργασιών. Ακόμη και στην περίπτωση της κατεδάφισης όπου το κόστος είναι υπολογίσιμο, είναι τελικά πολύ μικρότερο από αυτό που πληρώνει ο καθένας μας για την αποκατάσταση των μπαζωμένων ρεμάτων και άλλων περιοχών και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στους οικισμούς και στα σπίτια από πλημμύρες ή τυχόν πυρκαγιές. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι το κόστος παραγωγής πρώτων υλών και ιδιαίτερα το ενεργειακό, είναι μεγαλύτερο από το κόστος των ανακυκλωμένων υλικών (δευτερογενών πρώτων υλών).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με την ΑΝΑΚΕΜ.

Τον Οκτώβριο πραγματοποιείται η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ με τη συμμετοχή όλης της αγοράς της οικοδομής και των κατασκευών. Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι στόχοι σας από τη συμμετοχή σας στην έκθεση;

Στόχος της συμμετοχής μας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων  στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων, για τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ και την ανάγκη επίτευξης των στόχων για την πρόληψη, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών με σκοπό την επανάχρησή τους.

Ποια είναι κατά την άποψή σας η σημασία της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ ως η σημαντικότερη εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής;

Η έκθεση δίνει την δυνατότητα να συναντηθούν οι επαγγελματίες του κλάδου και οι φορείς και να αναδειχθούν νέες τάσεις και τεχνικές. Ελπίζουμε ότι η διάσταση της διαχείρισης του περιβάλλοντος στην οικοδομή θα λαμβάνει τον χώρο και την σημασία που έχει στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων πόλεων.

δειτε επισης