Οφέλη και για τον κλάδο της οικοδομής προκύπτουν από το πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ που χρηματοδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης για τις κατοικίες.

Νέα κριτήρια όπως το ενεργειακό κόστος, κοινωνικά κριτήρια αλλά και μια ξεχωριστή κατηγορία για τα αδύναμα και ευάλωτα νοικοκυριά περιλαμβάνει το πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση με το παρελθόν, αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων.

Για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτείται με 632 εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της συνολικής δαπάνης. Το «Εξοικονομώ 2021» θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία.

Τόνωση του κλάδου της οικοδομής – Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για το Νέο Εξοικονομώ;

Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο της οικοδομής με δεδομένο ότι χρηματοδοτούνται ως επιλέξιμες δαπάνες μια σειρά από εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Συγκεκριμένα το εξοικονομώ χρηματοδοτεί ως επιλέξιμες τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων
2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

Ποιους ωφελεί το Νέο Εξοικονομώ κατ οίκον 2020-2021;

  1. Κοινωνικές Ομάδες o ΑΜΕΑ o Μονογονεϊκές οικογένειες o Μακροχρόνια άνεργους-ες o Πολύτεκνους
  2. Νοικοκυριά με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες o Χαμηλότερη ενεργειακή κλάση o Υψηλό αριθμό βαθμοημερών θέρμανσης o Παλαιότερες κατασκευές
  3. Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Ποιοι έχουν δικαίωμα να μπουν στο πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ; 

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

Ποιες είναι επιλέξιμες κατοικίες;

– Eίναι τα μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.
– Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται .
– Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ .
– Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
– Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας
– Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Τι ισχύει για την επιχορήγηση Πολυκατοικίας;

Διαμερίσματα ως μέρος Αίτησης Πολυκατοικίας Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος. Για τα διαμερίσματα σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 40% Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) αίτησης Πολυκατοικίας ως Σύνολο + 10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

Ποιος είναι ο ανώτερος επιλέξιμος προϋπολογισμός;

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
– Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
– Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
– Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Ποιες είναι οι διαφορές του νέου προγράμματος σε σχέση με το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

1. Το ανώτερο επιλέξιμό ποσό για τα διαμερίσματα είναι το 75%. Σε περίπτωση της πολυκατοικίας μπορεί να φτάσει και το 85% καθώς δίνεται 10% bonus.
2. Για όσους έχουν το σπίτι σε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση το ποσοστό επιδότησης περιορίζεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδήματος.
3. Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία αίτηση με εξαίρεση την αίτηση για πολυκατοικία στην οποια μπορούν να γίνουν περισσότερες αιτήσεις.
4. Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε Πολυκατοικίες