Αναλυτικά οι προβλέψεις της ΚΥΑ μέσω της οποίας όσοι πραγματοποίησαν εργασίες σε κτήρια δικαιούνται έκπτωση φόρου!

Οι δαπάνες για μια σειρά από εργασίες ανακαίνισης κατοικίας ή μαγαζιού οδηγούν σε σημαντική έκπτωση φόρου για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, αν. υπουργού οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και του υφυπουργού οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου, ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 16 του φορολογικού νόμου 4626/2019, η οποία προβλέπει ότι το 40% των εξόδων που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι σε κάθε ένα έτος της περιόδου 2020 – 2022 για τις εργασίες λειτουργικής αναβάθμισης των ακινήτων τους θα εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος των 4 ετών που έπονται του έτους καταβολής των δαπανών υπό ορισμένους κανόνες και προϋποθέσεις .

Σύμφωνα με το σχετικό νόμο και την υπουργική απόφαση:
  1. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 από κάθε κύριο, επικαρπωτή ή ψιλό κύριο κατοικιών και λοιπών κτηρίων για να εξοφλήσει αμοιβές παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων αυτών , μειώνουν σε ποσοστό 40% του ύψους τους τους φόρους που αναλογούν στα συνολικά φορολογητέα εισοδήματά του, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. Ουσιαστικά το 40% της δαπάνης που έχει πραγματοποιηθεί το 2020 κατανέμεται ισόποσα ως πίστωση – έκπτωση φόρου στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 οι οποίες αφορούν αντιστοίχως στα εισοδήματα των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023. Το ποσό της εκπιπτόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στη φορολογική δήλωση από τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 ανέρχεται στο ¼ του 40% της δαπάνης δηλαδή ισούται τελικά με το 10% της δαπάνης. Το ποσό αυτό θα μειώνει το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη ή ψιλού κύριου σε κάθε ένα από τα έτη αυτά. Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από το φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο μειώσεις. Το ποσό του φόρου που αναλογεί αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος. Αν το ποσό της πίστωσης – έκπτωσης φόρου το οποίο δικαιούται ο φορολογούμενος για το 2020 είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δε θα επιστρέφεται ούτε θα συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη. Επίσης το πλεονάζον ποσό δε θα μεταφέρεται και δε θα εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε θα μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  2. Δικαιούχος της έκπτωσης φόρου είναι ειδικότερα το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του. Δικαιούχος της έκπτωσης φόρου είναι και κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιεί το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό. Στην περίπτωση δαπανών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από το διαχειριστή πολυκατοικίας/ συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από το διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρίζεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.
  3. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ανώτατο όριο 16000 ευρώ στο ύψος των δαπανών που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της έκπτωσης μέσα στην τετραετία 2021 – 2024. Ως εκ τούτου το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε ιδιοκτήτη ανέρχεται στο 40% των 16000 ευρώ δηλαδή σε 6400 ευρώ. Συνακόλουθα το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 4 έτη ισχύος της έκπτωσης – αρχής γενομένης από το τρέχον έτος – φτάνει τα 1600 ευρώ (το ¼ των 6400 ευρώ)
  4. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη ως επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών. Π.χ. για τις πλακοστρώσεις θα λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την εργασία του επιτηδευματία και όχι τα έξοδα για να αγοραστούν τα πλακάκια, για το βάψιμο θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η δαπάνη για την αμοιβή του ελαιοχρωματιστή και όχι τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί για να αγοραστούν οι μπογιές
  5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κτήρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων
Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για να τύχουν της φοροελάφρυνσης είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

  1. Ενεργειακές δαπάνες

Τοποθέτηση θερμομόνωσης

Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό

Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα

Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ

Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας

  1. Λειτουργικές Αισθητικές δαπάνες

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Συντήρηση/ επισκευή στέγης

Επισκευή τοιχοποιίας/ χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης

Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων